Diễn đàn Hàm Thuận Nam - Bình Thuận


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bạn thường duyệt web bằng trình duyệt nào
Firefox
29%
 29% [ 2 ]
Google Chorme
43%
 43% [ 3 ]
Trình duyệt khác
29%
 29% [ 2 ]
Tổng số bầu chọn : 7
¶-¶oàng (409)
…Çüm… (386)
ñøSMOKing (173)
qUá (157)
Nhóc_kute (134)
Hôn§Hưn§ (111)
herohero (83)

Share|
CuteFTP Pro 8.3.4.0007 (3/6/2010)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Wed 30 Jun 2010, 22:02 Bài gửiTiêu đề: CuteFTP Pro 8.3.4.0007 (3/6/2010)
Huhu
avatar
™†¯¢r¥¯†™
Điều Hành Viên
Điều Hành Viên
Xem lý lịch thành viênTôi Tôi :
Giới tính Giới tính : Nam
Tuổi Tuổi : 27
Đến từ Đến từ : Bình thuận
Con Giáp Con Giáp : Goat
Points Points : 33032
Reputation Reputation : 30

SN SN : 02/11/1991
Medal Medal :
Status Status : Huhu™†¯¢r¥¯†™ :


CuteFTP Professional 8.3.4.0007 CuteFTP Professional 8.3.4.0007
CuteFTP Professional is an award-winning FTP Client for securely and reliably transferring files over industry standard protocols including FTP, FTPS, HTTP, HTTPS and SSH. CuteFTP Professional là một FTP giải thưởng cho khách hàng một cách an toàn và đáng tin cậy chuyển giao file trên giao thức chuẩn công nghiệp bao gồm FTP, FTPS, HTTP, HTTPS và SSH. It's the right choice when you want the ultimate in power, performance and security. Đó là quyền lựa chọn khi bạn muốn các cuối cùng trong quyền lực, hiệu quả và an ninh. CuteFTP Professional provides easy-to-use yet powerful tools for tackling the complex challenges of data management and helps achieve HIPAA, GLBA and Sarbanes-Oxley compliance. CuteFTP Professional cung cấp dễ dàng sử dụng các công cụ, chưa mạnh để giải quyết những thách thức phức tạp của quản lý dữ liệu và giúp đạt được HIPAA, GLBA và tuân thủ Sarbanes-Oxley.

CuteFTP Professional is a software tool for transferring files between your PC and remote computers anywhere on the Internet, securely and efficiently, over multiple Internet protocols. CuteFTP Professional là một công cụ phần mềm để chuyển file giữa máy tính và máy tính từ xa bất cứ nơi nào trên Internet, an toàn và hiệu quả, qua nhiều giao thức internet. Its built-in Connection Wizard will walk you through connecting to an FTP site in seconds and its user-friendly interface will have you transferring files in no time, even if you are a beginner. xây dựng của nó-in kết nối Wizard sẽ hướng dẫn bạn thông qua kết nối đến một trang web FTP trong vài giây và giao diện người dùng thân thiện của nó sẽ có bạn chuyển các tập tin trong thời gian không, ngay cả khi bạn là một người mới bắt đầu. Whether publishing a Web page, downloading the latest digital images, software and music or transferring high-volume files between branch offices. Cho dù xuất bản một trang web, download những hình ảnh kỹ thuật số mới nhất, phần mềm và âm nhạc hoặc chuyển giao cao khối lượng tập tin giữa các văn phòng chi nhánh.

Security An ninh

 • FTP/S (SSL) FTP / S (SSL)
 • HTTP/S (SSL) HTTP / S (SSL)
 • Secure Shell (SSH) Secure Shell (SSH)
 • OpenPGP encryption and decryption OpenPGP mã hóa và giải mã
 • One Time Password authentication protocol Một giao thức xác thực mật khẩu Thời gian
 • Password Manager Password Manager

Automation Tự động hóa

 • Schedule fast, fully-automated transfers Lịch trình nhanh, đầy đủ-tự động chuyển
 • Safely backup or synchronize your sites An toàn sao lưu hoặc đồng bộ hóa các trang web của bạn
 • Easily monitor local folders for changes Dễ dàng theo dõi các thư mục địa phương để thay đổi
 • Create labor and time saving scripts and macros Tạo lao động và tiết kiệm thời gian và tập lệnh macros
 • Create Podcast RSS feeds and manage audio files Tạo Podcast RSS và quản lý tập tin âm thanh

Simplicity Đơn giản

 • Connect to new sites in a snap with step-by-step wizards Kết nối đến các trang web mới trong một snap với các pháp sư bước theo bước
 • Painlessly edit remote documents with its built-in editor Không đau đớn sửa tài liệu từ xa với nó được xây dựng trong biên tập
 • Drag and drop files for easy transfers Kéo và thả file để dễ dàng chuyển
 • View thumbnails of remote images Xem hình nhỏ của hình ảnh từ xa

Speed Tốc độ

 • Dramatically accelerate file transfers Đẩy mạnh chuyển tập tin
 • Securely work with multiple remote sites at one time An toàn làm việc với nhiều trang web cùng một lúc từ xa
 • Effortlessly perform up to 100 concurrent transfers Dàng thực hiện lên đến 100 đồng chuyển

What's New in CuteFTP 8 Professional: Có gì mới trong CuteFTP 8 Professional:

 • Local Backup - Quickly and easily back up your computer to a remote server for added data security. Local Backup - Nhanh chóng và dễ dàng sao lưu máy tính của bạn đến một máy chủ từ xa để bảo mật dữ liệu được thêm vào.
 • Advanced Search - Find files and folders easily, by name, size or creation/modification date, whether they are on your local computer or a remote server. Advanced Search - Tìm file và thư mục một cách dễ dàng, theo tên, kích thước hoặc tạo / sửa đổi ngày, dù là trên máy tính bạn hoặc một máy chủ từ xa.
 • Podcast Manager - Manage all of your Podcast subscriptions from one place. Podcast Manager - Quản lý tất cả các Podcast đăng ký của bạn từ một nơi. Automatically download new episodes, or select only the ones that sound interesting. Tự động tải về tập phim mới, hoặc chỉ lựa chọn những người mà âm thanh thú vị.
 • Advanced Operations After Transfer - CuteFTP can be set to automatically exit, shutdown your computer, run a virus scan or any number of other tasks upon completing a transfer. Advanced Operations Sau khi chuyển giao - CuteFTP có thể được thiết lập để tự động xuất cảnh, tắt máy tính của bạn, chạy một quét virus hoặc bất kỳ số nào của các nhiệm vụ khác khi hoàn thành chuyển giao.
 • OpenPGP Encryption and Decryption - Your data is more secure than ever, whether you are sending or receiving, with automatic OpenPGP encryption and decryption. OpenPGP mã hóa và giải mã - Dữ liệu của bạn được an toàn hơn bao giờ hết, cho dù bạn đang gửi hoặc nhận, với OpenPGP mã hóa tự động và giải mã.
 • Right-click Shell Integration - Transfer files with a click of the mouse, from the Windows Desktop or Explorer. Kích chuột phải vào Shell tích hợp - Chuyển file với một cú nhấp chuột, từ Windows Desktop hoặc Explorer.
 • Color Coded Tabs - Managing multiple transfers to multiple sites is easier than ever, with improved interface and new color-coding. Color Coded Tabs - Quản lý nhiều giao dịch chuyển nhiều trang web dễ dàng hơn bao giờ hết, với giao diện được cải thiện và màu sắc-mã hóa mới.
 • Improved Mode Z Support - Mode Z compression is now available for ASP, BMP, CSS, DAT, DOC, EXE, HTM*, JS, LOG, PDF, PHP, PL, PPT, PY, SWF, TXT, VBS, XLS, XML, and XSL* files, making transfers faster than ever! Cải thiện chế độ Z Hỗ trợ - Chế độ nén Z bây giờ đã có ASP, BMP, CSS, DAT, DOC, EXE, HTM *, JS, LOG, PDF, PHP, PL, PPT, PY, SWF, TXT, VBS, XLS, XML , và các tập tin * XSL, làm cho giao dịch chuyển nhanh hơn bao giờ hết!
 • Task Automation Wizards - Advanced features like hot drop (folder monitoring), backing up your remote server, and mirroring local and remote systems are a snap, with our new wizards. Tự động hóa nhiệm vụ Wizards - nâng cao tính năng như thả nóng (thư mục theo dõi), sao lưu máy chủ từ xa của bạn, và phản chiếu các hệ thống địa phương và từ xa là một snap, với tiện ích mới của chúng tôi.
 • Enhanced Connection Wizard - Our connection wizard takes you step-by-step through configuring a new connection, verifying your settings along the way. Tăng cường kết nối Wizard - wizard kết nối của chúng tôi sẽ đưa bạn bước theo bước thông qua cấu hình một kết nối mới, xác minh các thiết lập của bạn trên đường đi.
 • Scheduling Wizard - Scheduling one-time or recurring transfers has never been easier. Lập kế hoạch Wizard - Lập kế hoạch một lần hoặc chuyển định kỳ chưa bao giờ được dễ dàng hơn. Our 5-step wizard walks you through the setup in just a few seconds. wizard 5 bước của chúng tôi bạn đi qua các thiết lập chỉ trong vài giây.
 • Improved Quick Connect - New history dropdown automatically remembers the most recent connections. Cải thiện nhanh Connect - New lịch sử thả xuống tự động nhớ các kết nối gần đây nhất.
 • Improved Bookmarks, Log Files, Macros - We've taken the features you use every day and made them even better! Cải thiện Bookmarks, Đăng nhập tập tin, Macros - Chúng tôi đã lấy các tính năng bạn sử dụng mỗi ngày và làm cho họ thậm chí tốt hơn!
 • Improved Time Zone Synchronization - Automatically detect server time zone offset for comparing local and remote time stamps. Cải thiện Thời gian Khu Đồng bộ hóa - Tự động phát hiện múi giờ bù đắp cho máy chủ so sánh tem thời gian địa phương và từ xa.
 • Fully Automated Troubleshooting Assistance - We've made CuteFTP easier to use, but sometimes you may still find yourself in a jam. Hỗ trợ khắc phục sự cố hoàn toàn tự động - Chúng tôi đã thực hiện CuteFTP dễ dàng hơn để sử dụng, nhưng đôi khi bạn vẫn còn có thể tìm thấy chính mình trong một mứt. Live help is just a button click away. Hỗ trợ trực tuyến chỉ là một bấm nút đi.

Changes in version 8.3.4 (June 2, 2010): Thay đổi trong phiên bản 8.3.4 (02 tháng 6 2010):

 • Added support for file date parsing from Windows NT IIS FTP Server Hỗ trợ các ngày phân tích cú pháp file từ Windows NT IIS FTP Server
 • Improved retry logic on network failures when transferring via SFTP Nâng cao chất lượng thử logic trên mạng thất bại khi chuyển qua SFTP
 • Corrected over 30 discrete issues that lead to Client/Server crashes Sửa chữa hơn 30 vấn đề rời rạc dẫn đến Client / Server bị treo
 • Corrected Windows 7 compatibility issues Khắc phục các vấn đề tương thích Windows 7
 • Corrected Scheduled Jobs to no long disappear after TE restart Việc sửa chữa theo lịch trình để không biến mất lâu sau khi khởi động lại TE
 • Corrected Windows 2000 Server compatibility issue Sửa chữa Windows 2000 Server vấn đề tương thích
 • Enhanced SFTP connection mechanism to work with non-RFC compliant SFTP servers Tăng cường kết nối SFTP cơ chế để làm việc với RFC không tuân thủ các máy chủ SFTP

Download: mediafire.com ?mt5nrg5tywx Tải về: mediafire.com ?mt5nrg5tywx
pass: chiplove.biz pass: chiplove.biz
Link trên gồm cả patch luôn rùi nhé Liên kết tren Gồm ca vá Luồn rủi nhé
Hướng dẫn crack Hướng dan crack

 1. Cài đặt CuteFTP & Run It
 2. Thay đổi Ngôn ngữ Để Nga & Đóng chương trình
 3. Chạy Patch, duyệt đến thư mục cài đặt CutFtp & đợi cho đến khi Patching là Xong.
 4. Thay đổi ngôn ngữ trở về tiếng Anh (Nếu bạn muốn!)
 5. ! Làm!

  Tôi Tôi :
  Giới tính Giới tính : Nam
  Tuổi Tuổi : 27
  Đến từ Đến từ : Bình thuận
  Con Giáp Con Giáp : Goat
  Points Points : 33032
  Reputation Reputation : 30

  SN SN : 02/11/1991
  Medal Medal :
  Status Status : Huhu


  Thú nuôi của ™†¯¢r¥¯†™
Trả lời chủ đề này 
CuteFTP Pro 8.3.4.0007 (3/6/2010)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyển đến:
Quyền của bạnVề Đầu Trang
Bạn không có quyền trả lời bài viết---------------------------------------------------
Phát triển bởi BQT và tất ca thành viên,chúng tôi ko chịu trách nhiệm về bài viết do thành viên đưa lên
Diễn đàn Hàm Thuận Nam - Bình Thuận, liện hệ : btgaming_hoang@yahoo.com/Phone 01627420986
Style designed by: MusicRum ( Punbb )
DongThoai.Ace.St là 1 dịch vụ của hệ thống Forumotion
Bảo mật an toàn 99%. Không bị DDos, Hack, Shell, Checked....


 

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog